της Μαρίας Τσιλιμιγκάκη
 
Στην ηλεκτρονική βάση των γνωματεύσεων για παροχές προς τους ασφαλισμένους από τον ΕΟΠΥΥ, όλοι οι γιατροί έχουν υποχρέωση να εγγραφούν στο ίδιο σύστημα ώστε να καταχωρούν στο εξής τις γνωματεύσεις τους.  Η "εγγραφή" εφαρμόζεται μόνο από γιατρούς που δεν είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ και αφορά μόνο την πρώτη εγγραφή. Η "μεταβολή" εφαρμόζεται μόνον για τους συμβεβλημένους γιατρούς και για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους. 
Όλοι οι γιατροί, ανά ειδικότητα, θα συνδέονται στην εφαρμογή «Γνωματεύσεις Παροχών ΕΚΠΥ» στην παραπάνω διεύθυνση με τους κωδικούς που διαθέτουν και θα εκδίδουν γνωματεύσεις για τις αντίστοιχες παροχές. Ήδη μάλιστα εκδίδονται ηλεκτρονικά οι Γνωματεύσεις Αιμοκαθάρσεων και Οπτικών.