Τρίτη, 13 Αυγούστου 2013

ΤΟ ΙΚΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΑΙΡΕΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ Παράθυρο για αύξηση συντάξεων βουλευτών

Η ρουσφετολογική εγκύκλιος του ΙΚΑ
Σκανδαλώδες ρουσφετολογικό παράθυρο, για την αναγνώριση πλασματικής προϋπηρεσίας για συνταξιούχους βουλευτές, υπουργούς, αιρετούς προέδρους κοινοτήτων, δημάρχους και νομάρχες, ανοίγει εγκύκλιος του επικουρικού ταμείου του ΙΚΑ, του ΕΤΑΜ, προκειμένου οι παραπάνω αιρετοί άρχοντες να.... «αυξήσουν τη σύνταξή τους».
Η ρουσφετολογική εγκύκλιος του ΙΚΑΗ συγκεκριμένη εγκύκλιος, με την επισήμανση «εξαιρετικά επείγουσα», εκδόθηκε την περασμένη εβδομάδα σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 138 του ν. 4052/12, που ψηφίστηκε, όπως φαίνεται, νύχτα στη Βουλή και δίνει το δικαίωμα αναγνώρισης προϋπηρεσίας τόσο στο ΙΚΑ όσο και στο επικουρικό ταμείο του, προκειμένου κάποιος να αυξήσει τα έτη ασφάλισής του όσο κατείχε τα δημόσια αξιώματα.Η ρύθμιση δεν θα ήταν σκανδαλώδης αν σταματούσε μόνο σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή να μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει προϋπηρεσία προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. Αλλά με την εγκύκλιο ανοίγεται παράθυρο και στους συνταξιούχους αιρετούς άρχοντες, οι οποίοι αποκτούν τη δυνατότητα «αύξησης της σύνταξής τους» μέσα από τα επιπλέον χρόνια που θα αναγνωρίσουν, σε αντίθεση με τους απλούς κοινούς θνητούς συνταξιούχους, οι οποίοι δεν έχουν καμία τέτοια δυνατότητα σε κανένα ασφαλιστικό ταμείο.Με το νόμο αλλά και την εγκύκλιο του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, συντάξιμος θεωρείται για βουλευτές που διετέλεσαν υπουργοί και υφυπουργοί, καθώς και για δημάρχους και νομάρχες, ο χρόνος της κοινοβουλευτικής τους θητείας, ή της θητείας που διήνυσαν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς μπορούν να εξαγοράσουν το διάστημα αυτό στα Ταμεία που ήταν ασφαλισμένοι πριν από την εκλογή τους -και μάλιστα αυτή η εξαγορά έχει για τους περισσότερους πλαφόν ως προς το τελικό κόστος. Μάλιστα, μέσω της αναγνώρισης μπορούν όχι μόνο να συμπληρώσουν τα χρόνια που τους λείπουν για να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, αλλά και να προσαυξήσουν τη σύνταξή τους.Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΤΑΜ, οι κατέχοντες τη βουλευτική ιδιότητα, τη θέση του υπουργού ή υφυπουργού, καθώς και οι αιρετοί πρόεδροι κοινοτήτων, δήμαρχοι και νομάρχες, έχουν τη δυνατότητα συνέχισης της ασφάλισής τους στους κλάδους κύριας και επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, στους οποίους είχαν ασφαλιστεί πριν από την εκλογή τους, ή αναγνώρισης στους ανωτέρω κλάδους, οποτεδήποτε, των χρόνων που αντιστοιχούν στη θητεία τους, καταβάλλοντας τις αναλογούσες εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη.
Σε περίπτωση που οι αποδοχές τους υπερέβαιναν τον ασφαλιστέο μισθό ή το τεκμαρτό ημερομίσθιο, τότε η σύνταξή τους αντιστοιχεί στην 28η ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών για τον αναγνωριζόμενο χρόνο γίνεται εφάπαξ εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης, οπότε παρέχεται έκπτωση 15%, είτε σε μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων ισούται με τους αναγνωριζόμενους μήνες.
Για τον προσδιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνεται ως βάση υπολογισμού ο ασφαλιστέος μισθός ή το τεκμαρτό ημερομίσθιο της ασφαλιστικής κλάσης, ή κατηγορίας, όπως θα διαμορφώνονταν κάθε φορά αν τα πρόσωπα που αναφέρονται ανωτέρω συνέχιζαν, κατά περίπτωση, να απασχολούνται και κατά τη διάρκεια της θητείας τους.
Προκειμένου για «νέους» ασφαλισμένους (από 1ης/1/1993) η εν λόγω αναγνώριση γίνεται επί των αποδοχών οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν κατά μήνα το οκταπλάσιο του μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων (5.543,55 ευρώ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου